Anförande om Stockholm stads budget för 2016

Ordförande,

Jag fick igår en rykande färsk rapport från Stockholms läns äldrecentrum, som handlar om kvalitet i hemtjänsten. Rapporten är tydlig med att det sedan millennieskiftet skett en förskjutning av äldreomsorgen. Allt fler bor kvar hemma trots omfattande behov av vård och omsorg.

Forskningsrapporten säger att tröskeln för när man kan beviljas äldreomsorg via kommunen har höjts de senaste decennierna. Människor gör också inte samma val som för 20 år sedan. Till detta måste politiken och Stockholm stad orka att ställa om. Några exempel;

  • Stadens biståndshandläggare framhåller i intervjuer att man är kluvna till att ett krav ställs på att äldre som ansöker om boende – först ska pröva att ha maximalt med hemtjänst. Det är stelbent och oacceptabelt.

Moderaterna föreslår i sitt budgetförslag att biståndsbedömningen reformeras och centraliseras för att bedömningarna tydligare ska vara utifrån vårdbehov och att den äldre ska få starkare valfrihetsrådgivning och enskild uppföljning. Rödgrönrosa låter biståndsbedömningen fortsättningsvis vara beroende av stadsdelarnas ekonomi.

  • Intervjuer med äldre om vad de uppskattar mest, visar att svaret ofta är att ”det ska vara samma som kommer”. Rapporten är alltså tydlig med att en bra hemtjänstverksamhet bygger på relationen mellan de äldre och personalen. Att en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna är kontinuitet.

Moderaterna föreslår i sitt budgetförslag en kontinuitetsbonus för hemtjänstverksamheter som visar resultat kring just detta. Rödgrönrosa avslår istället detta förslag i sin budget, ger inget eget förslag, och har i äldrenämnden snarare förklarat kontinuiteten vara för hög.

  • Det framkommer också att tiden för handledning och reflektionstid krymper för medarbetarna i Stockholms stad. Att en viktig fokus är möjlighet att specialisera sig, exempelvis på demenssjukdom.

Moderaterna föreslår i sitt budgetförslag riktade satsningar på särskilda demensteam, pilotprojekt där medarbetare erbjuds certifiering via Silviahemmet, och att medarbetare ska kunna kombinera sin anställning med ledarskapsutbildningar i samverkan med stadens vård- och omsorgscollege. Rödgrönrosa brottas istället med en ökad sjukfrånvaro och ökade arbetsgivaravgifter, tillsammans med att man ökar trösklarna för att anställa genom att fasa ut ”allmän visstid”.

Moderaterna möter de utmaningar som Stockholms äldreomsorg står inför, inte bara med konkreta förslag, utan riktade resurser. Vi matchar den rödgrönrosa majoriteten krona för krona. Vi satsar mer, utan att vi höjer skatten ytterligare. Och utan att vi återkommunaliserar välfungerande verksamheter. Detta är möjligt genom en politik som tar ett helhetsansvar, stärker egenmakt, och inte felprioriterar fram underskott.

Ökad kvalitet. Mindre byråkrati. Äldres vårdbehov i fokus. Stärka valmöjligheter.

Bifall till Moderaternas budgetreservation i kommunstyrelsen.

Kommentera